Maria Ledzińska

prof. dr hab. Maria Ledzińska

Zainteresowania naukowe:
różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym oraz w procesie
adaptacji do globalnego środowiska życia, informacyjne przeciążenie ujmowane w
kategoriach stresu, metapoznanie w procesie uczenia się oraz nauczania.

e-mail: marial@psych.uw.edu.pl 

 

 

 

Publikacje

Autorstwo monografii:
„Przetwarzanie informacji przez uczniów o zróżnicowanym poziomie zdolności a ich postępy szkolne” (1996);  „Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego” (2009);  „Młodzi dorośli dobie globalizacji. Szkice psychologiczne” (2012).

Współautorstwo podręczników akademickich:
„Psychologia uczenia się”. T. 2. (red. Z. Włodarski, 1989);  „Psychologia. Podręcznik akademicki”. T. 2. (red. J. Strelau, 2000);  Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze” (2011).

Współautorstwo  książek:
„Ja i moja pamięć” (1993), „Jak się uczyć” (2007) „Temperament i poznanie. Energetyczne i czasowe zaplecze umysłu” (2013).

Współredagowanie tomów monograficznych:
„Osoba – Edukacja – Dialog” (2002); „Psychologia współczesna – oczekiwania i rzeczywistość” (2005); „Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości” (2009).

Współautorstwo i współredakcja książek:
„Nastrój: geneza, modele, funkcje” (2011);  „Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II (2015);  „Psychology – values – spirituality” (2018).

Wybrane rozdziały w książkach i artykuły z ostatnich  pięciu lat:

  • Rozdziały:

Zajenkowski, M., Carelli, M.G., Ledzińska, M (2014). Cognitive processes in timeperspective. In:  Stolarski, M., van Beek, W., Fieulaine, N. (red.). Handbook of Time Perspective (s. 243-255). New York: Springer.

Ledzińska, M. (2014). Technologia informacyjna, wiedza i osobowość. W: M. Święcicka (red.), Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży (s. 43-64). Warszawa: Paradygmat.

Ledzińska, M. (2016). Przeciążenie informacyjne jako przedmiot diagnozy psychologicznej. W: A. Rynkiewicz, K. Jankowski, W. Oniszczenko (red.), Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (s. 126-139). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ledzińska, M., Filippowa, I.  (2016). Informacijnij stres diagnostkia miżkulturnych widminnostiej. T. 3. W: L. Zasiekina (red.), Aktualni problemi  zagalnoj ta socjalnoj psichołogii (s. 50-57). Łuck: Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki.

Ledzińska, M. (2017). Zmiana  podejść do uczenia się i nauczania jako wyzwanie dla diagnozy.  W: J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 323-341). Poznań: Wydawnictwo  Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Ledzińska, M. (2018). Integracja wewnętrzna jako jeden z warunków spoistości społecznej w dobie nadprodukcji informacji. W: S. Frydrychowicz (red.), Wyzwania integracji społecznej (s. 53-74)..  Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Ledzińska, M. (2018). Człowiek w obliczu przeciążenia informacyjnego: o sytuacjach  trudnych w dobie przemian ogólnoświatowych. W: B. Bokus, E. Kosowska (red.), Człowiek w sytuacji: nie tylko z perspektywy psychologa. Studia inspirowane teorią Tadeusza Tomaszewskiego (s. 220-237 ). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS.

Ledzińska, M., Kłakulak-Torba, W. (2019). Znaczenie solidarności między pokoleniami w dobie starzenia się populacji – perspektywa edukacyjna. W: M. Kielar-Turska (red.), Starość jak ją widzi psychologia. Siła umysłu w starości (s. 455-482). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

  • Artykuły:

Ledzińska, M. Mongay Batalla, J., Stolarski, M. (2014).  Cognitive styles could be implicitly assessed in the Internet environment: reflection – impulsivity is manifested  in individual manner of searching for information. Journal of Baltic Science Education, 13, 133-145.

Ledzińska, M. (2015). Solidarnie, czyli we wspólnocie uczniów i nauczycieli – próba refleksji. Psychologia Wychowawcza, 49, 159-170.

Postek, S., Ledzińska, M. (2015). Temperamentalne predyktory stresu informacyjnego w grupie menadżerów wysokiego szczebla. Psychologia Etologia Genetyka, 31, 69-87.

Ledzińska, M., Dziamska, J, Toeplitz, Z. (2016). Olimpijczycy w progach wyższej uczelni – wyzwania dla rekrutujących i nauczających. Psychologia Wychowawcza, 51, 105-119.

Ledzińska, M. (2016). Przeciążenie informacyjne jako problem współczesnej edukacji. Social Studies and Practice, 1, 35-45.

Ledzińska, M., Postek, S. (2017). From metaphorical information overflow and overload to real stress: theoretical background, empirical findings, applications. European Management Journal, 35, 785-793.  

Świerżewska-Chadaj, D., Ledzińska, M. (2017). Stary problem w nowym ujęciu: związki między inteligencją i samoregulacją w uczeniu się a osiągnięciami w nauce szkolnej. Psychologia – Etologia – Genetyka, 35, 45-68.

Ledzińska, M., Kłakulak-Torba, W.  (2018). Od  pomiaru czasu reakcji do charakterystyki mentalnego poruszania się w czasie:  ewolucja badań w psychologii różnic indywidualnych. Przegląd Psychologiczny, 61, 435-448.

Oniszczenko, W.,  Ledzińska, M. (2019). Sex, affective temperaments and information stress. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 32, 635-644.

 

Uczestnictwo w konferencjach – ostatnie pięć lat:

  • Konferencje polskie

– Wiedza o sobie i świecie jako korelat odpowiedzialności w dobie globalizacji – perspektywa psychologiczna. VII Interdyscyplinarna Konferencja „Lokalne wymiary globalnej odpowiedzialności”.  Warszawa, 30.05.2014

– Wiedza i umiejętności metapoznawcze jako jeden z  warunków innowacyjności. 35 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”. Bydgoszcz, 18-21.09.2014

– Młodzi dorośli wobec globalizacji – szanse czy zagrożenia dla rozwoju? XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”. Warszawa, 1-3.06.2015

– Rozwój technologiczny i rozwój jednostki – wyzwania dla edukacji. XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane”. Kraków, 16-18.06. 2016

– Ewolucja podejść do uczenia się i nauczania jako wyzwanie dla diagnozy. V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania „Wyzwania dla diagnozy psychologicznej”. Poznań, 24-25. 06. 2016

– Człowiek w sytuacji przeciążenia informacyjnego – ujęcie interdyscyplinarne. -„Człowiek w sytuacji. Ujęcie multidyscyplinarne”. Warszawa, 14-17.11. 2016

– Znaczenie solidarności i współpracy między pokoleniami w dobie globalizacji starzenia się populacji. 2 ogólnopolska konferencja „Starość jak ją widzi psychologia. Siła umysłu w starości”. Kraków, 20-21. 04. 2017 (wspólnie z W. Kłakulak)

– Odpowiedzialność w dobie starzenia się populacji: perspektywa edukacyjna. X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności. Odpowiedzialność globalna w teorii i praktyce”. Warszawa, 2. 06. 2017

– Integracja wewnętrzna jako jeden z warunków spoistości społecznej w dobie nadprodukcji informacji. Ogólnopolska konferencja naukowa ‘Wyzwania integracji społecznej w Polsce”. Kraków, 19-20. 10. 2017

– Życie na pograniczu dwóch środowisk jako stymulator rozwoju: na przykładzie osób urodzonych na prowincji i studiujących w mieście. II Ogólnopolska konferencja „Życie na społeczno-kulturowym pograniczu: szanse – profity – zagrożenia”. Szczecin, 7-8. 06. 2018

– Wychowanie w czasach ekspansji technologicznej – w odpowiedzi Neilowi Postmanowi. Seminarium ogólnopolskie “Wychowanie – teorie i badania”. Warszawa, 19-20.10. 2018

– Związki między uważnością a siłą doznań stresu informacyjnego. Interdyscyplinarna konferencja pt. „Gdziekolwiek jesteś bądź – społeczny aspekt uważności”. Gdańsk, 13. 01. 2019 (wspólnie z J. Siudem)

– Stres informacyjny w doświadczeniu indywidualnym osób w różnym wieku. III Ogólnopolska Konferencja  “Starość jak ją widzi psychologia” z przewodnim tematem „Szanse rozwoju w starości”. Kraków,  25-26 . 04. 2019 (wspólnie z D. Wiśniewską)

– Związki między metapoznaniem a stresem informacyjnym – perspektywa edukacyjna. X Zjazd Pedagogiczny. Warszawa, 18-20. 2019

  • Konferencje międzynarodowe:

– Time is not only treasure of scholars – the relationship between the need for cognitive openess to experience and Time Perspective. II International Conference on Time Perspective „Diversity of approaches. Unity of Passion”. Warsaw, 29.07. -01.08. 2014. (wspólnie z W. Piktel)

– Time perspective attitudes towards some contemporary challenges in young adults. 3rd International Conference on Time Perspective „Celebrating time”. Copenhagen, 15.08-19.08.2016. (wspólnie z E. Czerniawską i J. Piechocką)

– Przeciążenie informacyjne jako problem współczesnej edukacji. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja w kontekście potrzeb – możliwości – rozwiązań”. Słupsk – Ustka, 29.09-1.10.2016.

– Linking temporality and eternity: religiosity, spirituality and time Warsaw, ISSID Conference, 24-28. 07. 2017. (wspólnie z W. Kłakulak i M. Stolatrskim)

– Perspektywa czasowa i stosunek do globalizacji: aspekty metodyczne i diagnostyczne. Międzynarodowa konferencja „Psychologia – Wartości – Duchowość”. Łuck, 27-29. 0. 2017.(wspólnie z I. Filippową)

Inne aktywności:

Wypromowani doktorzy – 5; recenzje doktorskie – 35; recenzje habilitacyjne – 6; recenzje profesorskie – 2; recenzje wydawnicze – 42